Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Podávanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014

Platiteľ dane je povinný odovzdať kompletné tlačivo t.j. aspoň jednu stranu časti IV. a jednu stranu časti V. aj v prípade, že ju nevyplnil

Finančné riaditeľstvo SR v marci uverejnilo informáciu k podávaniu hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014.

Povinnosť podať hlásenie

Povinnosť podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom má ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a ktorý v zdaňovacom období 2014 poskytol svojim zamestnancom peňažné alebo nepeňažné plnenie podliehajúce dani z príjmov. Túto povinnosť nemá ten zamestnávateľ, ktorý v roku 2014 nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.

Lehota na podanie hlásenia

Zákonná lehota na podanie hlásenia za rok 2014 je do 30. apríla 2015. Lehota na podanie hlásenia u platiteľov dane sa nedá predĺžiť.

Tlačivo hlásenia

Hlásenie sa podáva na novom tlačive MF/021619/2014-721 zverejnenom Oznámením MF SR č.MF/021619/2014-721 vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2014.

V hlásení sú údaje o jednotlivých zamestnancoch rozdelené do IV. a V. časti v závislosti od toho, či bolo zamestnancovi vykonané alebo nebolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov, obidve časti hlásenia môžu byť predkladané aj na médiu. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť tiež pri tlačivách v papierovej forme, kde je časť V. na samostatnej strane. V záhlaví každej strany časti IV. sa uvedie poradové číslo strany z celkového počtu strán časti IV. a rovnako sa postupuje pri číslovaní strán časti V. hlásenia. Tlačivá vytlačené z internetovej stránky FR SR môžu mať na jednej strane vytlačenú časť IV. a na druhej strane vytlačenú časť V, pričom sú strany číslované samostatne pre časť IV. a časť V.

Platiteľ dane je povinný odovzdať kompletné tlačivo t.j. aspoň jednu stranu časti IV. a jednu stranu časti V., a to aj v prípade, že ju nevyplnil.

Do V. časti bol doplnený v riadku 3 nový údaj o príjmoch vyplatených zamestnávateľom, ktorý podáva hlásenie a bol doplnený nový riadok 9, v ktorom sa uvádza suma NČZD, ktorou sú príspevky na DDS, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Z dôvodu legislatívnej zmeny platnej od 1.1.2014, v zmysle § 49 ods. 4 a 5 zákona o dani z príjmov, ak daňovník, ktorý zomrel od 1.1.2014 bol zároveň zamestnávateľom, ktorý bol platiteľom dane zo závislej činnosti a nepodal príslušné hlásenia, je jeho dedič povinný podať hlásenie na závislej činnosti za príslušnú časť roka, resp. za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to do troch mesiacov po smrti daňovníka. Na základe žiadosti dediča môže byť lehota na podanie hlásenia predĺžená.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: