Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Legislatíva

PMÚ: Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní oslabia boj proti kartelom

PMÚ nesúhlasí s navrhovanými zmenami v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré majú zhoršiť podmienky boja proti nekalým obchodným praktikám vo verejných súťažiach

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR považuje predložený návrh zákona o verejnom obstarávania za ústup od súčasného efektívneho systému odhaľovania a postihovania kartelov vo verejnom obstarávaní (VO), ktorý sa osvedčil a bol inšpiráciou pre iné európske krajiny. Uviedla to v stanovisku úradu Andrea Wilhelmová z odboru predsedu PMÚ.

Úrad vzniesol v medzirezortnom pripomienkovom konaní týkajúcom sa nového zákona viacero zásadných pripomienok. Jednou z priorít PMÚ je odhaľovanie kartelov vo VO, ktoré nielen deformujú trhové prostredie, ale aj závažným spôsobom poškodzujú verejné financie. Na to, aby boj proti kartelom bol efektívny a účinné boli aj postihy podnikateľov za takéto konanie, je nevyhnutné reflektovať tieto skutočnosti aj v zákone o VO.

V prvom rade PMÚ požaduje ponechať povinnosť vylúčiť z verejného obstarávania podnikateľov, ktorí sa zúčastnili na karteli vo VO, keďže navrhovaný zákon mení túto povinnosť na fakultatívnu. Takéto obmedzenie by sa malo podľa PMÚ vzťahovať nielen na účastníkov verejného obstarávania, ale aj na ich subdodávateľov, aby vylúčení podnikatelia nemohli obchádzať zákon prostredníctvom subdodávok.

Ďalšia z pripomienok sa týka prepojenia programu zhovievavosti podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a vylúčenia podnikateľov z VO za účasť v karteli. Program zhovievavosti je efektívnym nástrojom na boj proti kartelom, keďže je výmenou za odpustenie pokuty alebo jej zníženie, ak účastník kartelu oznámi PMÚ informácie a podrobnosti o karteli.

Podľa súčasnej úpravy v zákone o VO podnikateľ, ktorý sa zúčastnil na programe zhovievavosti, automaticky nebol vylúčený ani z verejného obstarávania. Keďže prax PMÚ ukazuje, že aj benefit v podobe nevylúčenia podnikateľov z VO je výraznou motiváciu pre podnikateľov, ktorí zvažujú využitie programu zhovievavosti, úrad navrhuje ponechať súčasnú úpravu ako súčasť odhaľovania a postihovania kartelov.

PMÚ má poznatky z praxe, že vo VO často ako súťažiaci vystupujú firmy, ktoré sú navzájom majetkovo alebo personálne prepojené - napríklad rôzne subjekty v rámci jednej ekonomickej skupiny a budia tak zdanie konkurenčného boja. Úrad navrhuje zaviesť systém, ktorým sa znemožní účasť prepojených osôb vo verejnom obstarávaní.

Keďže intenzita hospodárskej súťaže je vyššia, ak je zapojených viacero malých a stredných podnikateľov, PMÚ navrhuje zníženie požadovaného obratu účastníkov VO maximálne na úroveň predpokladanej hodnoty zákazky. Umožní sa tým vstup do tendrov aj menším podnikateľom, ktorí môžu priniesť cenovú alternatívu a inovácie oproti veľkým zaužívaným dodávateľom.

Ako novinku PMÚ navrhuje zaviesť povinnosť uchádzačov alebo záujemcov oznamovať, ktorá osoba vypracovala ich ponuku v súťaži, čo má prispieť k transparentnosti prostredia a sťaženie koordinácie medzi podnikateľmi. Ďalšou novinkou, ktorú úrad presadzuje, je možnosť odstúpenia od zmluvy, ktorá bola uzatvorená v dôsledku kartelu vo verejnom obstarávaním, ako aj paušálne 30-% zníženie ceny v prípade odhalenia kartelu.

"PMÚ verí, že navrhované pripomienky budú akceptované a nedôjde k oslabeniu boja proti kartelom vo verejnom obstarávaní," dodala Wilhelmová.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: