IT & systémy | IT outsourcing

Oplatí sa SaaS? Päťčlenná firma môže ušetriť 1 000 € len na softvéri.

Z technológie SaaS - softvér ako služba - sa časom stane najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov

Článok bol pôvodne publikovaný na portáli Infoware.

Potvr­dzu­je to his­to­ric­ký vý­voj aj pred­po­ve­de ana­ly­ti­kov. Ten­to trend vi­dí­me pri niek­to­rých špe­ci­fic­kých ap­li­ká­ciách, ako napr. CRM, kde už ten­to rok po­diel tr­žieb z ap­li­ká­cií SaaS pre­sia­hol 40 % a oča­ká­va sa, že do ro­ku 2016 mô­že pre­siah­nuť 50 %. Po­dob­ný vý­voj sa oča­ká­va aj pri úč­tov­ných a ERP ap­li­ká­ciách.

Trh sa za­tiaľ len adap­tu­je na no­vý mo­del fun­go­va­nia, tak­že tre­ba hľa­dať vhod­né si­tuácie, keď sa SaaS op­la­tí viac ako kla­sic­ký sof­tvér. Prík­la­dy, keď je sku­toč­ne vý­hod­né vy­uží­vať SaaS, uvá­dza­me ďa­lej.

Mi­ni­ma­li­zá­cia vstup­ných nák­la­dov

Pred za­čí­na­jú­ci­mi fir­ma­mi sto­jí množ­stvo ba­riér, kým sú schop­né reál­ne fun­go­vať a za­obe­rať sa pred­me­tom svoj­ho pod­ni­ka­nia. Zria­de­nie IT od­de­le­nia a vy­ba­ve­nie pra­cov­ní­kov vý­poč­to­vou tech­ni­kou a ap­li­ká­cia­mi pat­rí me­dzi ne. SaaS vďa­ka jed­no­du­chos­ti ob­sta­ra­nia a veľ­kej flexibi­li­te je pre ne veľ­mi at­rak­tív­ny a vý­hod­ný. Na ukáž­ku pou­ži­je­me prík­lad no­vej fir­my s pia­ti­mi za­mes­tnan­ca­mi.

Keď sa fir­ma roz­hod­ne pou­ží­vať len rie­še­nie SaaS, pr­vá ob­lasť, kde mô­žu ušet­riť, je har­dvér. Na­mies­to kla­sic­kých po­čí­ta­čov (300 - 400 €) kú­pia ten­kých klien­tov (asi 250 - 300 €). Na kaž­dom za­mes­tnan­co­vi us­po­ria zhru­ba 100 € (spo­lu 500 €). Ne­rá­tam pri­tom ús­po­ru na elek­tri­ne a pre­vádz­ke. Ak ma­jú súk­rom­ný har­dvér, ne­mu­sia mí­ňať žiad­ne zdro­je na no­vý.

Zá­klad­ná ap­li­kač­ná vý­ba­va fi­riem je ko­mu­ni­kač­ný a kan­ce­lár­sky ba­lík a ap­li­ká­cie, kto­ré pod­po­ru­jú mar­ke­ting, CRM a úč­tov­níc­tvo. Ta­buľ­ka po­rov­ná­va rie­še­nie po­mo­cou SaaS s lo­kál­nym sof­tvé­rom.

Päť­člen­ná fir­ma rie­še­nia­mi SaaS v tom­to prí­pa­de ušet­rí 1000 € len na sof­tvé­ri. Ak te­da na za­čiat­ku pod­ni­ka­nia fir­ma zvo­lí ces­tu SaaS, bu­de mať mož­nosť tie­to zdro­je vy­užiť in­de.

Vy­uží­va­nie ap­li­ká­cií ná­roč­ných na vý­poč­to­vý vý­kon

Ap­li­ká­ciám SaaS bež­iacim v clou­de sa vý­poč­to­vý vý­kon pri­de­ľu­je dy­na­mic­ky. Na lo­kál­ne bež­iacom sof­tvé­ri mô­že­me pou­žiť len ten vý­kon, kto­rý má­me k dis­po­zí­cii. Ten­to vý­kon tre­ba pre­to pris­pô­so­biť spot­re­be naj­ná­roč­nej­ších ap­li­ká­cií. Nao­pak, vďa­ka služ­bám SaaS už net­re­ba vlas­tniť žiad­ne nad­by­toč­né ka­pa­ci­ty. Pot­reb­ný vý­kon sa do­dá­va spo­lu s ap­li­ká­ciou.

Už dnes exis­tu­jú ren­de­ro­va­cie a gra­fic­ké služ­by SaaS (Auto­des­k360 ale­bo Ultra­Ren­der). Ten­to typ sof­tvé­ru je ná­roč­ný na vý­poč­to­vý vý­kon. Pri „tuč­ných" ap­li­ká­ciách tre­ba mať lo­kál­ne k dis­po­zí­cii vý­kon­né po­čí­ta­če. Na­priek to­mu ten­to vý­kon sa pl­ne vy­uží­va má­lo­ke­dy (oko­lo 20 % ča­su). Na­vy­še vý­kon je po 80 % ča­su zby­toč­ný, le­bo ro­bí­me s bež­ný­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­rým sta­čí zlo­mok to­ho, čo je k dis­po­zí­cii. Ren­de­ro­va­cie a gra­fic­ké služ­by SaaS už dnes bež­ne vy­uží­va­jú ar­chi­tek­ti, gra­fi­ci a di­zaj­né­ri.

Za­bez­pe­če­nie dát a ko­la­bo­rá­cia

Rie­še­nia zá­lo­ho­va­nia SaaS po­nú­ka­jú vy­ššiu úro­veň za­bez­pe­če­nia, zá­lo­ho­va­nia a syn­chro­ni­zá­cie, ako mô­že väč­ši­na fi­riem do­siah­nuť svoj­po­moc­ne.

Prík­la­dom mô­žu byť služ­by SaaS, ako sú Goog­le Dri­ve, SkyD­ri­ve či Drop­box. Pod­ľa ob­je­mu ulo­že­ných dát sú viac či me­nej fi­nan­čne vý­hod­né, ale z hľa­dis­ka bez­sta­ros­tnos­ti jed­noz­nač­ne do­mi­nu­jú. Všet­ky dá­ta z fi­rem­ných za­ria­de­ní sa auto­ma­tic­ky zá­lo­hu­jú v clou­de a zá­ro­veň okam­ži­te syn­chro­ni­zu­jú s ďal­ší­mi vy­bra­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi. Ti, kto­rí stá­le ne­dô­ve­ru­jú za­bez­pe­če­niu a spo­ľah­li­vos­ti tých­to ap­li­ká­cií, mô­žu svo­je dá­ta, sa­moz­rej­me, syn­chro­ni­zo­vať aj so svo­jím lo­kál­nym za­ria­de­ním.

Zjed­no­du­še­nie ria­de­nia ap­li­kač­né­ho por­tfó­lia

SaaS uľah­ču­je IT od­de­le­niu ria­de­nie ap­li­kač­né­ho por­tfó­lia ce­lej fir­my a za­bez­pe­če­nie vhod­né­ho ap­li­kač­né­ho vy­ba­ve­nia pre kaž­dé­ho za­mes­tnan­ca. Hlav­ný po­diel na tom má prá­ve roz­de­le­nie ro­lí v rám­ci fir­my, kto­rých lo­gi­ku mož­no pre­niesť aj do ob­sta­rá­va­nia SaaS pros­tred­níc­tvom clou­du.

Clou­do­vé služ­by vrá­ta­ne SaaS pou­ží­va­jú ako dis­tri­buč­ný ka­nál Ap­psto­re, po­mo­cou kto­ré­ho si jed­not­li­ví zá­kaz­ní­ci ob­sta­ra­jú tie­to služ­by. Zá­kaz­ní­ka v tom­to prí­pa­de pred­sta­vu­je fir­ma, kto­rej účet spra­vu­je jej ad­mi­nis­trá­tor. Ten vy­tvo­rí prís­tu­py do Ap­psto­ru jed­not­li­vým za­mes­tnan­com a pri­de­lí im prá­vo­mo­ci. Dôs­le­dok toh­to ria­de­nia je cen­tra­li­zá­cia sprá­vy ap­li­kač­né­ho por­tfó­lia a je­ho nás­led­né ze­fek­tív­ne­nie.

Vý­voj a dis­tri­bú­cia sof­tvé­ru

Jed­no­du­chý a rých­ly vý­voj, inter­net ako dis­tri­buč­ný a mar­ke­tin­go­vý ka­nál, mi­ni­mál­ne ri­zi­ká pi­rát­stva (ochra­na autor­ských práv). To­to všet­ko ro­bí SaaS veľ­mi at­rak­tív­nym pre vý­vo­já­rov.

Plat­for­my ra­pid de­ve­lop­ment po­nú­ka­jú mož­nosť rých­le­ho a lac­né­ho vý­vo­ja. Vznik­nu­tú ap­li­ká­ciu vzá­pä­tí sta­čí pub­li­ko­vať v niek­to­rom glo­bál­nom SaaS Ap­pSto­re (napr. Chro­me Web Sto­re) a dis­tri­bú­cia a mar­ke­ting sú za­bez­pe­če­né. Ap­li­ká­cia na­vy­še beží len v clou­de (len cez pre­hlia­dač), tak­že od­obe­ra­teľ ne­má mož­nosť z nej uro­biť kó­piu, kto­rú by nás­led­ne roz­ši­ro­val. V súhr­ne do­chá­dza k vý­raz­nej ús­po­re nák­la­dov u vý­vo­já­rov, čo umož­ňu­je, aby pri rov­na­kej mar­ži kle­sa­la ce­na ap­li­ká­cií ale­bo nao­pak, aby pri rov­na­kej ce­ne stú­pa­la mar­ža.

Bu­dúc­nosť SaaS

Pri sú­čas­nom tren­de v SaaS je is­té, že vý­ho­da pri po­rov­ná­va­ní s lo­kál­ny­mi ap­li­ká­cia­mi bu­de stá­le čas­tej­šie na stra­ne SaaS. Sa­mos­tat­né SaaS už ani dnes nep­red­sta­vu­je nie­čo vý­ni­moč­né. Veľ­ký po­sun mô­že pri­niesť skôr spá­ja­nie a in­teg­ro­va­nie slu­žieb SaaS s ďal­ší­mi IT a ko­mu­ni­kač­ný­mi služ­ba­mi a ich po­nú­ka­nie ako jed­né­ho kom­plexné­ho ba­lí­ka slu­žieb.

1 Gar­tner Mar­ket Ana­ly­sis and Sta­tis­tics: Mar­ket Trends: SaaS's Va­ried Le­vels of Can­ni­ba­li­za­tion to On-Pre­mi­ses Ap­pli­ca­tions. 29. Oc­to­ber 2012.
https://www.zo­ho.com
http://of­fi­ce.mic­ro­soft.com/sk-sk/pro­fes­sio­nal/mic­ro­soft-of­fi­ce-2013-pro­fes­sio­nal-FX102918381.aspx (rá­ta­me 5 li­cen­cií za 539 €, kto­ré bu­de fir­ma od­pi­so­vať 5 ro­kov)
http://www.weeb­ly.com
https://www.zo­ho.com
http://www.am­phis-software.com/pro­ducts.htm
http://www.pro-fit.eu/sk/
https://360.auto­desk.com/lan­ding
http://www.ultra­ren­der.com/

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: