Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Nové opatrenia Európskej únie v boji s daňovými únikmi

Slovenské daňové úrady dostanú prístup k všetkým záväzným stanoviskám v rámci EÚ týkajúcim sa vnútroskupinových cezhraničných transakcií, ktorých zmluvnou stranou sú slovenské daňové subjekty

Európska komisia nedávno predstavila balíček opatrení daňovej transparentnosti, ako súčasť boja proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti právnických osôb a škodlivej daňovej súťaži v Európskej únii. Kľúčovým prvkom tohto balíka je návrh na zavedenie automatickej výmeny informácií o záväzných daňových stanoviskách medzi členskými štátmi.

Podporenie transparentnosti a spolupráce je považované za nevyhnutnú súčasť boja proti agresívnemu daňovému plánovaniu a zneužívaniu daňových praktík.

Hlavným komponentom je návrh zlepšenia spolupráce medzi členskými štátmi. V súčasnosti členské štáty zdieľajú len minimum informácií o daňových stanoviskách. Je na posúdení členského štátu, či daňové stanovisko môže mať význam aj pre iný členský štát Európskej únie. V konečnom dôsledku preto členské štáty často nevedia o cezhraničných daňových záväzných rozhodnutiach (ďalej aj „stanoviskách“) vydaných v inom členskom štáte, ktoré by mohli mať vplyv na ich vlastné základy dane.

Automatická výmena stanovísk by sa mala konať každé tri mesiace s tým, že všetky dotknuté členské štáty musia byť informované. Ostatné členské štáty budú mať tiež právo žiadať o podrobnejšie informácie týkajúce sa tejto veci. Informácia by mala obsahovať meno daňovníka, súhrn otázok týkajúcich sa daňového stanoviska, prehľad kritérií použitých pri určení dohôd o platení preddavkov, identifikáciu členských štátov, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou dotknuté a identifikáciu akéhokoľvek iného daňovníka, ktorý by mohol byť dotknutý. Znamená to, že slovenské daňové úrady by mali dostať prístup k všetkým predmetným stanoviskám v rámci Európskej únie a mali by byť schopné posúdiť následky týchto stanovísk, obzvlášť v prípade stanovísk zaoberajúcich sa vnútro-skupinovými dohodami, ktoré by sa týkali aj slovenských daňových subjektov.

Čisto domáce stanoviská budú vylúčené, keďže tieto nebudú mať žiadne dôsledky na vnútorný trh alebo na iné členské štáty v Európskej únii. Všetky stanoviská vydané od roku 2005 by mali byť predmetom tohto opatrenia. Očakáva sa, že v roku 2016 by sa mala začať implementácia návrhu / tejto iniciatívy.

Tento návrh ale ide ďalej v porovnaní s BEPS (erózia základov dane a presunov ziskov) projektom, ktorý je v súčasnosti predmetom diskusií v rámci OECD. Na základe BEPS uvažujú v súčasnosti krajiny nad spontánnou výmenou informácií o daňových stanoviskách, ktoré poskytujú zvýhodnené daňové zaobchádzanie, v obmedzenejšej miere. Navyše, na rozdiel od požiadaviek vyplývajúcich z práva Európskej únie, pravidlá OECD nie sú právne záväzné

V prípade otázok môžete kontaktovať autora článku na e-mailovej adrese bdurajka@kpmg.sk.

Na spoločnosť KPMG sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: