Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Audit

Inventúra zásob: ako označovať skladové miesta

Označovanie skladových miest sa môže javiť ako banálna záležitosť, v skutočnosti však má vplyv na bezproblémový priebeh inventúry

Prehľadne zadefinované názvy skladových miest uľahčujú prácu a orientáciu nielen pri inventúre, ale aj pri fyzickej manipulácii so zásobami. Clearly Inventory, dodávateľ softvérových riešení pre riadenie a správu zásob, zosumarizoval niekoľko užitočných pravidiel pre prehľadné označovanie skladových miest.

Rozdeľte sklady do hlavných zón

Ak máte viacero výrobných prevádzok, alebo väčšiu prevádzku, rozdeľte sklady na hlavné zóny, resp. oblasti. Každej zóne prideľte kódové písmeno alebo číslo, ktoré bude súčasťou označenia skladového miesta.

Napríklad výrobná firma môže rozdeliť svoje sklady do týchto zón:

 • Nákup – „N“ – príjem materiálu, sklady nakupovaných surovín a materiálu
 • Výroba – „V“ – výrobné oddelenia
 • Expedícia – „E“ – sklady hotových výrobkov a expedície
 • Náhradné diely – „D“

Skratka z jedného písmena umožní udržiavať označenia skladov stručné a uľahčí orientáciu v inventúrnych zoznamoch. Jednoznačne definuje, v ktorej časti prevádzky (napr. fabriky) sa sklad nachádza, umožňuje prehľadné zoraďovanie, triedenie a tlač skladových zostáv, a uľahčuje označovanie skladových miest na skladových štítkoch.

Ak máte v jednej zóne viacero skladov, každý z nich označte ďalším jedinečným kódom až na úroveň skladovej miestnosti. Napríklad pre sklady v zóne nákupu môžete použiť číslice 1 – sklad hlavných surovín a 2 – sklad pomocného materiálu, atď:


Rozdeľte skladové miestnosti do sekcií

Keď sa dostanete na úroveň skladovej miestnosti (napr. mraziareň vo vyššie uvedenom príklade), je užitočné rozdeliť ich do sekcií. Ak sa napríklad jedná o sklad hotových výrobkov, v ktorom sú výrobky uskladnené v regáloch, každá ulička môže tvoriť samostatnú sekciu.

Miestnosť by mala byť rozdelená do sekcií tak, aby ich bolo možné identifikovať z jedného miesta bez toho, aby ste sa museli pohnúť z miesta. Pri rozdeľovaní skladovej miestnosti na sekcie postupujte zľava doprava v smere hodinových ručičiek, alebo od miesta, ktoré je najbližšie k vstupným dverám do miestnosti.


Označenie skladového miesta

Ak skladujete zásoby v regáloch, označujte jednotlivé skladové miesta číslami začínajúc jednotkou na najvyššom mieste a pokračujúc smerom nadol. Pri tlači skladových zostáv pre potreby inventúry budú skladové miesta zoradené v rovnakom poradí, v akom sa zásoby fyzicky nachádzajú v sklade, a osoba vykonávajúca inventúru môže prehľadne postupovať zľava doprava a zhora nadol, vidiac pred sebou to isté, čo má na inventúrnom hárku.

Každá firma má jedinečný systém uskladnenia zásob a môže si vyššie uvedený systém upraviť podľa svojich potrieb, princípom však je označovať skladové miesta tak, aby začínali kódom najvyššej úrovne (zóna, príp. výrobný závod a potom zóna) až po najnižšiu úroveň.

Zhrnutie pravidiel pre označovanie skladových miest

 • Každé skladové miesto musí mať jedinečné označenie
 • Každé miesto v prevádzke musí mať svoje označenie, aj keď sa tam momentálne nič neuskladňuje
 • Pokiaľ je to možné, každé skladové miesto by malo byť označené štítkom
 • Štítok by mal obsahovať plné označenie skladové miesta a pokiaľ je to možné šípky, ktoré naň ukazujú
 • Ak máte viac skladových miestností alebo skladov, zvážte vytvorenie skladových zón
 • Názvy zón by sa mali označovať skratkou a byť súčasťou označenia skladového miesta
 • Na úrovni jednej miestnosti by sa mali jednotlivé skladové miesta označovať zľava doprava a zhora nadol


Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: