Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Informácia o novele zákona o dani z príjmov – starobné dôchodkové sporenie

Daňovník, ktorý si uplatnil nezdaniteľnú časť ZD - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a ktorému z vlastného podnetu zaniklo právne postavenie sporiteľa, je povinný si zvýšiť základ dane z príjmov

Finančná správa upozorňuje, že zákonom č. 25/2015Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, a ktorým sa dopĺňajú aj niektoré ďalšie zákony, sa v článku I. s účinnosťou od 15. marca 2015 umožňuje ustanovenému okruhu sporiteľov v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015 doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle fyzickej osoby, aby jej zaniklo právne postavenie sporiteľa.

V dôsledku predmetnej zmeny sa v článku III tohto zákona dopĺňa § 52ze zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“).

Daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach počnúc rokom 2013 uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 8 ZDP) a ktorému z vlastného podnetu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 123aq ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 25/2015 Z. z., je povinný si zvýšiť základ dane z príjmov. Tento základ dane si daňovník zvýši o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, ak

  • mu bola vyplatená suma podľa § 123aq ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) a c) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 25/2015 Z. z., podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie,
  • uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z., podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola táto dohoda uzavretá, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie, v ktorom mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 123aq ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 25/2015 Z. z.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: