Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane

Dokumentácia o transferovom oceňovaní tuzemských transakcií sa má viesť v skrátenom rozsahu

Nové usmernenie Ministerstva financií upravuje povinnosti vedenia dokumentácie pre tuzemské transakcie, sprísňuje požiadavky na daňovníkov s daňovými stratami, a zavádza niektoré ďalšie povinné informácie uvádzané v dokumentácii

Ministerstvo financií dalo do pripomienkového konania nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie o transferovom oceňovaní. Toto usmernenie má nahradiť usmernenie MF SR č. MF/8120/2014-721 a použije sa za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. januára 2015.

Navrhované usmernenie reflektuje zmenu vyplývajúcu z októbrovej novely Zákona o dani z príjmov („ZDP“), na základe ktorej sa pravidlá transferového oceňovania rozširujú aj na transakcie s tuzemskými závislými osobami (doteraz sa tieto požiadavky vzťahovali iba na transakcie so zahraničnými závislými osobami).

Súvisiaci článok: Zmeny v transferovom oceňovaní od roku 2015 zužujú možnosti daňovej optimalizácie

To znamená, že daňovníci budú musieť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní aj k transakciám s (tuzemskými) závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) ZDP (t.j. právnické osoby so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území SR a fyzické osoby s trvalým pobytom na území SR, resp. FO, ktoré sa na území SR trvale zdržiavajú). Tieto transakcie sa nazývajú „tuzemské kontrolované transakcie“ (poznámka: do definície tuzemských kontrolovaných transakcií sa podľa návrhu usmernenia nezahŕňajú transakcie daňovníka s jeho stálymi prevádzkarňami umiestnenými v zahraničí).

Podľa navrhovaného usmernenia by mali daňovníci k tuzemským kontrolovaným transakciám viesť tzv. skrátenú dokumentáciu podobne, ako daňovníci - fyzické osoby a mikro účtovné jednotky. Pre vysvetlenie skrátená dokumentácia obsahuje podstatne menší rozsah informácií ako základná alebo úplná dokumentácia, konkrétne iba popis štruktúry skupiny a identifikáciu jej členov, zoznam a popis kontrolovaných transakcií (zmluvné strany, peňažné vyjadrenie, obchodné podmienky apod.), a po novom aj informácie o plneniach poskytnutých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (viď nižšie).

V prípade, ak realizoval daňovník v zdaňovacom období kontrolované transakcie aj so zahraničnými závislými osobami a musí k nim pripravovať dokumentáciu v základnom alebo úplnom rozsahu, môže mať tým pádom viac typov dokumentácií - napr. skrátenú k tuzemským a základnú / úplnú k zahraničným transakciám.

Daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovej závierke podľa IFRS, a v zdaňovacom období uskutočnili iba tuzemské kontrolované transakcie, môžu viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní v skrátenom rozsahu (ak majú kontrolované transakcie aj so zahraničnými závislými osobami, musia viesť úplnú dokumentáciu).

Ustanovenie, podľa ktorého musia viesť úplnú dokumentáciu aj daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 ZDP sa však zmeniť nemá, takže ak by si chceli daňovníci, ktorí realizujú iba tuzemské kontrolované transakcie, nechať metódu ocenenia odsúhlasiť správcom dane, budú musieť pripravovať úplnú dokumentáciu.

Naopak, daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám podľa § 17 ods. 6 ZDP, nebudú mať povinnosť viesť úplnú dokumentáciu.

Po novom budú musieť viesť úplnú dokumentáciu aj:

  • Daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300 000 eur (povinnosť viesť úplnú dokumentáciu vzniká za to daňové obdobie, v ktorom bola strata odpočítaná) a daňovníci, ktorí za 2 po sebe nasledujúce obdobia od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000 eur (povinnosť viesť úplnú dokumentáciu vzniká od druhého obdobia, v ktorom bola táto podmienka splnená). Táto povinnosť by sa mala vzťahovať aj na daňovníkov, ktorí realizujú iba tuzemské kontrolované transakcie.
  • Daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani poskytnutú podľa Zákona o investičnej pomoci a Zákona o stimuloch pre výskum a vývoj; táto povinnosť by sa mala vzťahovať aj na daňovníkov, ktorí realizujú iba tuzemské kontrolované transakcie.

Ďalšie zmeny:

  • Povinný obsah skrátenej dokumentácie a špecifickej časti základnej a úplnej dokumentácie sa rozširuje o údaje, ktoré priamo s transferovým oceňovaním nesúvisia, konkrétne o informáciu o peňažnom a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky (okrem tých plnení, ktoré sú vyplácané za klinické skúšanie).
  • Povinný obsah špecifickej časti úplnej dokumentácie sa dopĺňa o informácie o vnútro-skupinových finančných transakciách (priame alebo nepriame úverové vzťahy, ďalej cash-poolingové vzťahy, garancie a taktiež využitie derivatívnych a iných finančných nástrojov vrátane hybridných nástrojov) vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
  • Nové usmernenie de-facto stanovuje minimálnu hladinu významnosti pre kontrolované transakcie na 1 mil. eur (ak kritérium významnosti daňovníka prevýši v konkrétnom prípade čiastku 1 000 000 eur, za významné sa považujú všetky kontrolované transakcie nad túto čiastku 1 000 000).
  • Nové usmernenie jednoznačne uvádza, že „pravidlá určenia rozsahu dokumentácie sa uplatnia vždy na konkrétne zdaňovacie obdobie“, t.j. daňové subjekty musia v každom zdaňovacom období prehodnotiť kritériá, podľa ktorých sa určuje požadovaný rozsah dokumentácie (skrátená / základná / úplná).

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Michala Antalu, odborníka na transferové oceňovanie na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte na mantala@deloittece.com 02 582 49 203.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

3

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: