Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Najviac kradnú zamestnanci, ktorí majú finančné problémy

Zamestnanci, ktorí žijú nad svoje finančné možnosti, alebo majú finančné či rodinné problémy, majú najväčšiu tendenciu okrádať vlastnú firmu. Najviac sú podvodom zo strany zamestnancov vystavené malé firmy.

Priemerná spoločnosť stráca na zamestnaneckých podvodoch 5% svojich tržieb ročne, pričom priemerná hodnota jedného podvodu dosahuje 140 tis. USD. Viac ako pätina podvodov stojí firmu 1 mil. USD a viac.

Také sú závery zo štúdie medzinárodnej odbornej organizácie Association of Certified Fraud Examiners (ACFA) „2012 Report to the Nations“.

Môžeme diskutovať, do akej miery sú tieto čísla relevantné pre slovenské pomery (vychádzajú z odpovedí 1 388 forenzných expertov po celom svete, ktorí poskytli informácie o najväčších podvodoch, na ktoré narazili), v každom prípade sú však niektoré závery a odporúčania ACFA poučné.

V priemere trvá firme 18 mesiacov, kým podvod odhalí. Podvody pomáha najčastejšie odhaliť informácia / avízo zo strany ostatných zamestnancov, obchodných partnerov alebo iných osôb (43,3%). Medzi účinné metódy patria aj kontroly zo strany vedenia a existencia interného auditu, ktoré pomáhajú odhaliť cca 15% podvodov.

Viď súvisiaci článok: 42% manažérov v EMEA pripúšťa manipuláciu hospodárskych výsledkov

Najviac sú podvodom zo strany zamestnancov vystavené malé firmy, ktoré väčšinou nemajú zavedené dostatočné kontrolné a preventívne mechanizmy. Priemerná suma podvodu je preto v malých spoločnostiach najväčšia.

Spomedzi odvetví dochádza najčastejšie k podvodom u spoločnosti pôsobiacich vo finančných službách (bankovníctvo a pod.), vo vládnych a verejných organizáciách, a vo výrobných spoločnostiach.

Firmy, ktoré majú zavedené aspoň niektoré zo štandardných mechanizmov slúžiacich na prevenciu a detekciu podvodov, vykazujú podstatne nižšiu priemernú hodnotu škody a podvody dokážu odhaliť rýchlejšie. Napriek tomu sa firmám, ktoré podvody odhalili, podarilo získať naspäť iba 49% vzniknutej škody, čo korešponduje s dlhodobým odhadom ACFA (40% - 50%).

Výška škody úzko súvisí s právomocami zamestnanca a s jeho postavením v rámci organizačnej štruktúry firmy. Najväčších podvodov sa dopúšťajú predstavitelia top manažmentu a vlastníci (573 tis. USD). Zamestnanci na strednej úrovni riadenia spôsobia priemernú škodu vo výške 180 tis. USD a bežní zamestnanci 60 tis. EUR.

Tri štvrtiny podvodov spáchali zamestnanci, ktorí pracujú na niektorom z nasledovných šiestich oddelení: učtáreň, prevádzka, predaj, top manažment, nákup a služby pre zákazníkov. Podvodov sa pritom dopúšťajú hlavne zamestnanci, u ktorých v minulosti nevzniklo podozrenie z nekalej činnosti: drvivá väčšina podvodníkov – 87% - spáchalo podvod po prvý krát alebo predtým z podvodu neboli usvedčení.

V štyroch pätinách prípadov pomohlo vinníkov odhaliť správanie, ktoré je typické pre ľudí páchajúcich nekalú činnosť: 36% zo zamestnancov, ktorí podvod spáchali, žilo nad svoje pomery, 27% malo osobné finančné problémy, 19% mali osobné alebo príliš blízke vzťahy s odberateľmi alebo dodávateľmi, a 18% nerešpektovalo pracovné pravidlá, nariadenia a povinnosti. 15% zamestnancov, ktorí sa dopustili podvodu, má rodinné problémy alebo prechádza rozvodovým konaním.  

Odporúčania

Prieskum ACFA odhaľuje, že jedným z najúčinnejších nástrojov v boji proti zamestnaneckým podvodom je dostupnosť informačného kanálu na anonymnej báze, napr. prostredníctvom anonymnej telefónnej linky. U firiem, v ktorých majú zamestnanci takúto možnosť, dosahuje podiel podvodov odhalených na základe oznámenia 51%, v porovnaní s 35% u ostatných spoločností.  

Štúdia tiež poukazuje na nízku efektívnosť externých auditov, ktoré pomáhajú odhaliť zamestnanecké podvody iba v 3% prípadov.

ACFA ďalej odporúča, aby firmy investovali do interného vzdelávania zamestnancov a manažérov. Ako nevyhnutné minimum by im mali vysvetliť, aké konanie napĺňa podstatu podvodu, aký typ správania zvyčajne charakterizuje zamestnancov páchajúcich podvod (viď vyššie), a ako o nich informovať zodpovedné osoby.

Ako bolo spomenuté vyššie, podvodom zo strany zamestnancov sú vystavené najmä menšie firmy, ktoré nemajú dostatok zdrojov na vytvorenie robustných kontrolných procesov, zároveň ich však vzhľadom na obmedzenosť zdrojov a kapitálu vzniknuté škody najviac ohrozujú. Tieto firmy by sa preto mali sústrediť na najmenej nákladné metódy, ako je zriadenie anonymnej telefónnej linky, interné vzdelávanie, a budovanie firemnej kultúry založenej na poctivom jednaní. 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: