Stratégia & Financovanie | Inovácie

Možnosti štátnej podpory výskumu a vývoja v krajinách V4

Prehľad grantov, dotácií a daňových úľav poskytovaných podnikateľom na podporu výskumu a vývoja v Českej republike, Poľsku a Maďarsku

Článok je spracovaný na základe dokumentu spoločnosti EY Worldwide R&D incentives reference guide 2014, v ktorom sú popísané možnosti štátnej podpory výskumu a vývoja v niekoľkých desiatkách krajín na celom svete.

ČESKÁ REPUBLIKA

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj

Spoločnosti si môžu uplatniť dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj podobne, ako momentálne pripravuje slovenská vláda, t.j. náklady budú zahrnuté do základu dane dva krát – raz ako prevádzkové náklady a druhý krát ako špeciálna odpočítateľná položka. Od 1. júla 2014 sa intenzita pomoci zvýšila na 110% medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Dodatočný odpočet nie je viazaný na vlastnícke právo k výsledku výskumu a vývoja, t.j. môžu ho uplatniť aj spoločnosti, ktoré výskum a vývoj vykonávajú napr. za odmenu pre svojich zákazníkov. Nevyužitý odpočet je možné uplatniť v troch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Odpočet sa uplatňuje v daňovom priznaní k dani z príjmov, a vzťahuje sa naň v súčasnosti platná sadzba dane z príjmov vo výške 19%.

Dodatočný odpočet je možné uplatniť na tieto druhy nákladov súvisiacich s projektom výskumu a vývoja: osobné náklady plus odvody, cestovné náklady, odpisy majetku, ostatné prevádzkové náklady (materiál, energie, spotreba plynu a tepla, telekomunikačné náklady), a od 1. januára 2014 aj náklady na služby súvisiace s výskumom a vývojom poskytované verejnými inštitúciami, ako sú univerzity a inštitúcie pre výskum a vývoj.

Podmienkou uplatnenia dodatočného odpočtu je príprava písomnej dokumentácie o projekte. V prípade, ak si podnikateľ nie je istý, môže správcu dane požiadať o záväzné stanovisko, či relevantné náklady môžu byť predmetom dodatočného odpočtu. Splnenie podmienok pre uplatnenie dodatočného odpočtu môže byť preskúmané daňovým úradom pri daňovej kontrole.

Dodatočný odpočet je možné uplatniť aj pri súbežnom čerpaní iných foriem podpory.

Investičná podpora pre technologické centrá

Podpora technologických centier pre výskum a vývoj sa poskytuje v tejto forme:

 • Daňové prázdniny po dobu 10 rokov, uplatňované v priznaní k dani z príjmu
 • Poskytnutie pozemkov so zľavou, ktorej výška závisí na dohode s príslušnou obcou alebo regiónom
 • Dotácie na vytvorenie pracovného miesta vo výške 200 000 Kč na zamestnanca a dotácie na školenie zamestnancov vo výške 25% nákladov na školenie v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou
 • Peňažné granty do výšky 5% z hodnoty kapitálových výdavkov na technologické centrum v prípade strategickej investície. Pre strategické investície sa uplatňujú prísnejšie kritéria, napr. min. výška investície do dlhodobého majetku musí predstavovať 200 mil. Kč a investor musí vytvoriť min. 120 pracovných miest.

O investičnú podporu musí žiadateľ požiadať pred začatím prác na investícii. Celková hodnota poskytnutej podpory nesmie presiahnuť zákonný limit, ktorý je určený ako percento z celkovej hodnoty vynaložených relevantných nákladov, pričom toto percento sa líši podľa regiónu. Od 1. júla 2014 je výška podpory ohraničená 25% pre veľké spoločnosti, pre stredne veľké spoločnosti sa zvyšuje o 10% a pre malé o 20%. Do limitu sa nezapočítavajú dotácie na školenia zamestnancov, ktoré sa poskytujú nad jeho rámec. Investičnú podporu posudzuje a schvaľuje vládna organizácia CzechInvest.

Poskytnutie investičnej podpory je podmienené splnením viacerých podmienok:

 • Musí sa jednať o vytvorenie nového alebo rozšírenie existujúceho technologického centra
 • Výška investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku musí byť aspoň 10 mil. Kč, z čoho min. 5 mil. Kč sa musí vynaložiť na nové stroje a zariadenia
 • Investor musí pokryť min. 5 mil. Kč z vlastných zdrojov
 • Centrum musí vytvoriť min. 40 nových pracovných miest
 • Vyššie uvedené podmienky musia byť splnené do 3 rokov od dátumu, kedy bolo rozhodnutie o poskytnutí investičnej podpory vydané, a žiadateľ musí mať potvrdenie od CzechInvestu, že je schopný tieto podmienky splniť
 • Vytvorené aktíva a pracovné miesta musia byť udržané min. po dobu poskytnutej podpory (10 rokov)
 • Žiadateľ musí dokázať, že bez poskytnutia podpory by investíciu v Českej republike nezrealizoval, a podpora nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý v priebehu dvoch predchádzajúcich rokov ukončil obdobné výskumné aktivity v niektorom zo štátov Európskeho ekonomického priestoru, alebo tak plánuje urobiť v priebehu dvoch rokov od ukončenia investície

Vláda momentálne diskutuje o zmiernení kritérií pre poskytnutie investičnej podpory pre technologické centrá, ako napr. zníženie zamestnaneckých odvodov. V prípade prijatia by zmeny začali platiť v prvom štvrťroku 2015.

Viacej informácií môžete získať od Martina Hladkého z českej kancelárie EY na martin.hladky@cz.ey.com, t.č. +420 225 335 645. Informácie sú spracované na základe legislatívy platnej k 15. marcu 2014.

POĽSKO

V Poľsku je možné výskum a vývoj podporiť najmä pomocou peňažných grantov a programov, systém daňových stimulov výskumu a vývoja zatiaľ nie je dostatočne rozvinutý. Daňové odpočty je momentálne možné žiadať na obstaranie nehmotných aktív a nie na hmotný majetok, materiál či osobné náklady, a z toho dôvodu nie je táto forma veľmi využívaná na podporu výskumu a vývoja. Dodatočné odpočty je možné uplatniť aj v prípade, ak podnikateľ získa status centra pre výskum a vývoj a z výsledku tohto výskumu a vývoja generuje (pomerne vysokú) časť tržieb.

Získanie statusu centra pre výskum a vývoj

Status centra pre výskum a vývoj („CVV“) môžu získať podnikatelia, ktorí generujú tržby z predaja produktov alebo finančných aktivít vo výške min. 1,2 mil. EUR ročne, a minimálne 20% z týchto tržieb je generovaných predajom produktov, ktoré sú výsledkom ich vlastného výskumu a vývoja. Podnikatelia s priznaným statusom CCV si môžu uplatniť dodatočný daňový odpočet vo výške max. 20% ich mesačných tržieb.

Status CVV prideľuje Ministerstvo hospodárstva na individuálnej báze na základe žiadosti podnikateľa. Podnikatelia musia ministerstvu každý rok preukazovať vykonané aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

Špeciálne hospodárske zóny

Špeciálne hospodárske zóny („ŠHZ“) predstavujú systém všeobecnej podpory investícií a podnikania v Poľsku, ktorý môžu využiť aj podniky s aktivitami v oblasti výskumu a vývoja. ŠHZ sú vymedzené zóny zriadené na obmedzené časové obdobie, a na spoločnosti pôsobiace v týchto zónach sa vzťahujú špecifické pravidlá podľa zákona a ŠHZ.  V Poľsku je momentálne 14 ŠHZ. Spoločnosti si môžu uplatniť úľavy dani z príjmov, ak od Ministerstva hospodárstva získajú povolenie na podnikanie v ŠHZ. Povolenie sa dá získať v priebehu 6 – 8 týždňov na základe individuálnej žiadosti. Úľavy sú poskytované počas doby existencie ŠHZ, ktorá bola nedávno predĺžená do roku 2026.

Štátna podpora je poskytovaná do maximálnej výšky 30% až 50% investičných nákladov (nákup pozemkov, stavba budov a konštrukcií, nákup dlhodobých hmotných a nehmotných aktív, prenájom pozemkov alebo budov) alebo nákladov na zamestnancov, v závislosti od lokality. Minimálna výška investície je 100 000 EUR. Úľava na dani sa uplatňuje v daňovom priznaní.

Viacročný podporný program

V rámci viacročného podporného programu („VPP“) poskytuje vláda peňažné granty pre nové investície, medzi ktoré môžu patriť aj centrá pre výskum a vývoj. Tento program sa však týka najmä väčších investícií dotovaných zo štátneho rozpočtu. Minimálna výška investície je 1,5 mil. PLN a musí vytvoriť aspoň 35 pracovných miest s vyšší vzdelaním. Poskytuje sa ako dotácia na pracovné miesta vo výške od 3 200 PLN do 15 600 PLN na maximálne obdobie 5 rokov.

Dotácie sa odsúhlasujú s Ministerstvom hospodárstva, vyplácajú sa po odsúhlasení projektu zo strany Poľskej agentúry pre informácie a zahraničné investície (PAIiIZ). Dotácia musí byť zvyčajne odsúhlasená aj s Európskou komisiou.

Daňový odpočet nákladov na nové technológie

Pod technológiu sa v tomto prípade rozumejú technologické poznatky v podobe nehmotných aktív, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja a ktoré umožňujú podnikateľovi vyvinúť nové alebo zlepšené produkty a služby, ktoré neboli na svetovom trhu používané viac ako päť rokov, čo musí potvrdiť nezávislá poľská vedecká inštitúcia v odbornom posudku. Väčšinou sa jedná o patenty, priemyselný dizajn, obchodné známky, integrované obvody, softvérové licencie a pod.  Výsledok výskumu však nesmie byť prevedený na inú osobu, v opačnom prípade sa uplatnený odpočet musí pripočítať k daňovému základu a zdaniť.

Podnikatelia si môžu uplatniť daňový odpočet až do výšky 50% nákladov na novú technológiu formou zníženia základu dane, čo pri 19% sadzbe dane z príjmu predstavuje efektívnu úsporu vo výške 9,5%. Pre určenie výšky oprávnených nákladov je podstatná obstarávacia cena aktíva v roku, v ktorom bolo zaradené do registra majetku. Ak odpočet prevyšuje v danom roku základ dane, rozdiel môže byť prenesený počas troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola nová technológia zaradená do registra majetku.  

Odpočet je možné uplatniť na investície v bežnom roku a retroaktívne počas piatich predchádzajúcich rokov. Nie je potrebná formálna žiadosť, odpočet sa zahrnie do daňového priznania, ktoré môže byť predmetom daňovej kontroly.

EU granty

V rámci nového rozpočtového obdobia na roky 2014 – 2020 získalo Poľsko rozpočet z európskych fondov vo výške 82,5 mld. EUR, z čoho plánuje veľkú časť použiť na podporu výskumu a vývoja a na implementáciu výsledkov výskumu a vývoja. Dotácie budú prideľované v súlade s pravidlami EU na podporu projektov v oblasti výskumu a vývoja, a očakáva sa, že programy sa rozbehnú najskôr koncom roku 2014.

Podpora sa bude poskytovať v rámci výziev na prekladanie projektov. Maximálna výška pomoci je stanovená na 100% nákladov na základný výskum, 50% nákladov na priemyselný výskum a štúdie realizovateľnosti, a 25% nákladov na experimentálny vývoj. Preplatiť bude možné osobné náklady, zariadenia, budovy, pozemky, zmluvne obstarané služby výskumu a vývoja, úhradu patentov a licencií, náklady na materiál a ostatné náklady súvisiace s projektom.

Viacej informácií môžete získať od Pawela Tynela z poľskej kancelárie EY na pawel.tynel@pl.ey.com, t.č. +48 12 424 3226. Informácie sú spracované na základe legislatívy platnej k 15. marcu 2014.

MAĎARSKO

V Maďarsku je možné na podporu výskumu a vývoja získať peňažné granty a daňové úľavy. V niektorých prípadoch je pre získanie podpory potrebné, aby bolo duševné vlastníctvo registrované v Maďarsku alebo vlastnené maďarským subjektom.

VIP peňažné granty

Nenávratné VIP peňažné granty sú kvalifikované ako štátna pomoc pre investorov a poskytujú sa strategickým investorom, ktorí realizujú projekty výskumu a vývoja a infraštruktúrne investície, a ktorí investíciami vytvoria aktíva v hodnote min. 10 mil. EUR a min. 10 pracovných miest v oblasti výskumu a vývoja. Granty sa poskytujú na pokrytie kapitálových výdavkov (CAPEX). Investori žiadajú o grant v priebehu realizácie investície, nie je možné granty poskytnúť spätne.

Výška grantu závisí od umiestnenia a povahy investície a zvyčajne je ohraničená určitým percentom celkovej hodnoty investície. Pre získanie grantu musia podnikatelia získať súhlas Ministerstva hospodárstva a Ministerstva národného rozvoja. Niektoré tzv. citlivé odvetvia, ako oceliarsky a textilný priemysel, sú z poskytovania štátnej pomoci vyňaté, a určité obmedzenia sa vzťahujú na spoločnosti pôsobiace v poľnohospodárstve a v spracovateľských odvetviach.

Daňové úľavy

Prostredníctvom daňových úľav si môžu podnikatelia znížiť daňovú povinnosť až o 80% v období trvajúcom 10 rokov po roku, v ktorom je investícia do aktív súvisiacich s výskumom a vývojom uvedená do prevádzky. Minimálna výška investície musí dosiahnuť 100 mil. HUF, pričom sa musí jednať o kapitálové výdavky (CAPEX), nemusí však viesť k vytvoreniu pracovných miest.

O úľavách rozhoduje Ministerstvo hospodárstva, ich využívanie kontroluje daňová a colná správa, a Maďarský úrad pre duševné vlastníctvo kontroluje, či investícia spĺňa definíciu výskumu a vývoja. V prípade investície vyššej ako 100 mil. EUR je potrebné schválenie zo strany Ministerstva hospodárstva a vlády. Daňové úľavy sa uplatňujú v daňovom priznaní.

Daňové úľavy je možné uplatniť spolu s VIP peňažným grantom.  

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj

Podnikatelia si môžu uplatniť dodatočný odpočet priamych nákladov na aktivity v oblasti výskumu a vývoja, alebo odpisov z kapitalizovaných nákladov na výskum a vývoj dvojitým znížením základu dane (raz ako prevádzkový náklad, druhý krát ako dodatočný odpočet). Odpočet je možné uplatniť na náklady / investície vynaložené v bežnom roku alebo v minulých obdobiach. Odpočet sa uplatňuje priamo v daňovom priznaní.

Ako náklady sa kvalifikujú priame náklady na aktivity uskutočnené pomocou vlastných aktív a zamestnancov, ale výskum a vývoj môže byť vykonávaný aj pre iný subjekt na základe zmluvy / objednávky, alebo v spolupráci s iným subjektom.  Ak maďarský subjekt výskum a vývoj iba financuje, pre uplatnenie odpočtu musí byť výsledok výskumu a vývoja použitý v Maďarsku.

V prípade, ak má podnikateľ potvrdenie od Maďarského úradu pre duševné vlastníctvo o tom, že predmetný projekt / aktivity sa týkajú výskumu a vývoja, daňový úrad nespochybňuje oprávnenosť dodatočného odpočtu.

Zníženie sociálnych odvodov a odvodov do fondu na školenie

Podniky, ktoré majú priznaný status výskumného a vývojového centra a zamestnávajú vedcov a výskumníkov s akademickým titulom vrátane študentov, ktorí sa o takéto tituly uchádzajú, sú oslobodené od platenia sociálnych odvodov (27%) a odvodov do fondu na školenie (1,5%).  Úľava je ohraničená maximálnou výškou hrubej mesačnej mzdy 500 000 HUF.  Na úľavy nie je žiadne časové obmedzenie.

Úľavy sa uplatňujú v mesačných zúčtovaniach pri sociálnych odvodoch a ročných zúčtovaniach v prípade odvodov do fondu na školenie.

Oslobodenie príjmov z licencií od dane z príjmu

Podniky si môžu vo svojom daňovom priznaní uplatniť oslobodenie od dane z príjmu, ktoré sa vzťahuje na 50% príjmov pochádzajúcich z licencií alebo poskytnutia práv duševného vlastníctva za odplatu. O polovicu týchto príjmov si môžu znížiť daňový základ v období, ku ktorému sa príjmy vzťahujú.

Odpočet nákladov na výskum a vývoj zo základu miestnej dane

Podniky si môžu od základu miestnej dane odpočítať všetky priame náklady na výskum a vývoj a nepriame náklady, ktoré je na projekt výskumu a vývoja možné alokovať. Odpočet sa uplatňuje v ročnom daňovom priznaní.

Viacej informácií môžete získať od Tibora Palszaba z maďarskej kancelárie EY na tibor.palszabo@hu.ey.com, t.č. +36 1 451 8601.  Informácie sú spracované na základe legislatívy platnej k 15. marcu 2014.

Na spoločnosť EY sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.  

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: