Stratégia & Financovanie | Inovácie

Internet vecí: prichádza ďalšia veľká vec

Internet vecí zmení zabehané biznis modely, vytvorí nové produkty a konkurentov, a prinesie nákladové úspory. Technologické firmy sa môžu tešiť na nový 300 miliardový trh.

Internet vecí – digitálne prepojenie objektov, ktoré dokážu vďaka zabudovaným senzorom zbierať a v elektronickej podobne odosielať a prijímať dáta – vytvorí v blízkej budúcnosti trh o veľkosti 300 mld. USD a podnikom umožní vytvárať nové biznis modely, zlepšiť existujúce procesy či zredukovať náklady a riziká.

Klesajúce náklady na implementáciu senzorov prakticky do akýchkoľvek objektov okolo nás otvárajú podnikom obrovské príležitosti. Napríklad distribútor tonerov do tlačiarní môže na diaľku monitorovať spotrebu atramentu u svojich zákazníkov v jednotlivých regiónoch, optimalizovať výšku zásob a proaktívne zákazníkov upozorňovať na potrebu výmeny.

Podľa spoločnosti Gartner sa počet digitálne prepojených objektov zvýši z 1 mld. v roku 2009 na 30 mld. v roku 2020.  To je niekoľko násobne rýchlejší rast, aký sa predpokladá pre trh smartfónov a tabletov. Umožní ho rýchly technologický pokrok a pokles nákladov na výrobu a integráciu senzorov do objektov, čo umožní pripojiť prakticky všetky veci okolo nás.

Čo ale Internet vecí (Internet of Things – „IoT“) vlastne prináša bežným podnikom? Digitalizácia a prepojenie objektov je mladým fenoménom, ktorý rýchlo preniká do najrôznejších odvetví, kde paralelne medzi sebou súťažia rôzne technológie, aplikácie a biznis modely. Gartner upozorňuje, že kvôli tomu môžu firmy, ktoré zvažujú komerčnú aplikáciu IoT, prijať unáhlené rozhodnutie a prehliadnuť jeho potenciál, pretože príklady jeho využitia z iných trhov nemusia zodpovedať podmienkam, v ktorých sami pôsobia.

Oblasti využitia

Gartner zhrnul možnosti komerčného využitia IoT do štyroch základných oblastí.

1.  Optimálnejšie využitie aktív

IoT umožní optimálnejšie využitie kapacity alebo disponibilného prevádzkového času objektov, ktoré dokážu vyhodnocovať svoj stav a informovať o ňom v reálnom čase. Nemusí sa jednať iba o zariadenia, ale aj o miesta, ako napr. zasadacie miestnosti alebo parkoviská.

Spoločnosti, ktoré prevádzkujú zariadenia umiestnené u zákazníkov alebo v teréne, ako napr. kávomaty, automaty na predaj nápojov a občerstvenia, alebo zberné odpadové nádoby, môžu vďaka komunikácii s jednotlivým zariadeniami optimalizovať plán ich dopĺňania / vyprázdňovania a ušetriť tak čas a náklady na ich fyzickú návštevu.

2.  Speňažovanie aktív na základe ich skutočného využitia

IoT umožní fakturáciu za využívanie aktív na základe ich skutočného používania. Príkladom je poistenie motorových vozidiel, ktorého výška závisí nielen od typu a ceny vozidla, ale aj od počtu najazdených kilometrov, spôsobu jazdy (napr. agresívne jazdenie) a miest, na ktoré vodič jazdí (pay-as-you-drive, pay-how-you-drive). Umožnia to telematické systémy zabudované výrobcami v automobiloch, ktorí môžu tieto dáta predávať poisťovniam.

Technológiu IoT možno využiť aj na sledovanie objemu prepravovaného tovaru, vyťaženia kapacity, či spotreby paliva. Pre firmy prináša nové možnosti, ako napr. zníženie investičnej náročnosti vďaka  nahradeniu kapitálových investícií platením za skutočné užívanie, lepšie plánovanie opráv a údržby používaných aktív, či sledovanie životného cyklu produktu.

3.  Monitorovanie systémov, procesov a okolia

Do tejto kategórie patria technológie na sledovanie výrobných procesov a ich optimalizáciu, či senzory snímajúce počasie a vlastnosti pôdy, ktoré umožňujú optimalizovať zavlažovanie a hnojenie poľnohospodárskej pôdy a eliminujú potrebu fyzickej kontroly. Digitálne billboardy v Japonsku sledujú okoloidúcich, vyhodnocujú, o aký typ spotrebiteľov ide, a na základe toho prispôsobujú zobrazený obsah. RFID identifikátory umiestnené na výrobkoch umožňujú sledovať ich pohyb v rámci distribučného reťazca a optimalizovať úroveň zásob.

4.  Poskytovanie informácií alebo služieb prostredníctvom objektov

Distribučný reťazec sa fyzicky končí v momente, keď je produkt dodaný finálnemu zákazníkovi. Ak je však produkt digitálne pripojený, reťazec existuje naďalej a umožňuje dodávať ďalšie digitálne služby a produkty.

Príkladom môže byť zasielanie varovného signálu užívateľovi zariadenia o tom, že hrozí poškodenie súčiastky alebo jej prehriatie, automatické sťahovanie aktuálnejších verzií aplikácií, ktoré zariadeniu poskytnú nové funkcionality, alebo sťahovanie a prehrávanie filmov na sedadlách železničných vagónov.

Medzi odvetvia, ktoré budú z IoT najviac benefitovať, patria podľa Gartner najmä výroba, zdravotníctvo (napr. monitoring zdravotného stavu pacientov v domácnostiach, športové odevy, ktoré zaznamenávajú výkony a fyzický stav športovca), a poisťovníctvo, ktorému vzdialený monitoring a zber dát umožní lepšie riadenie a predchádzanie rizika. Výrazné benefity môžu získať sieťové odvetvia (monitoring a riadenie sietí), ale aj poľnohospodárstvo (monitorovanie počasia a pôdy).

Ďalšie príklady využitia IoT nájdete v tomto príspevku spoločnosti McKinsey.

300 miliardový trh pre progresívne technologické firmy

IoT sa skladá zo senzorov a komunikačných zariadení zabudovaných v objektoch, zo softvéru / aplikácie, ktorá senzor a tok dát riadi, a z riadenia a používania dátových tokov. Dodávatelia týchto riešení vytvoria za 6 rokov trh s veľkosťou 309 mld. USD.  Firmy, ktoré dnes vyrábajú fyzické produkty, budú potrebovať pomoc pri práci so softvérovými aplikáciami v pripojených objektoch a pri spracovávaní informácií z nich získaných. Výrobcovia polovodičov môžu v nasledujúcich rokoch zaznamenať dvojciferný rast tržieb vďaka dopytu po IoT čipoch a senzoroch používaných v najrôznejších odvetviach. 

Tento článok sa páči

2

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: