Stratégia & Financovanie | Financovanie

Banky stále požičiavajú tuzemským podnikom menej ako pred rokom

Pokles je najvýraznejší u malých a stredných podnikov, banky však evidujú z ich strany zvýšený záujem o nové úvery. SME si požičiavajú prevádzkové úvery v priemere o 0,79% a investičné úvery o 0,56% drahšie, ako celý tuzemský podnikový sektor.

Banky na Slovensku poskytli počas prvých piatich mesiacov tohto roka tuzemským podnikom o 3,3% nižší objem úverov, ako v rovnakom období minulého roka. V segmente malých a stredných firiem (SME) je tento pokles ešte výraznejší (-4,7%).

Pokles zaznamenali najmä prevádzkové úvery a úvery na nehnuteľnosti. V prvých mesiacoch roka došlo k výraznému nárastu úverov spoločnostiam vo verejnom vlastníctve (medziročné zvýšenie o cca 30%). Objem (stav) úverov poskytnutých domácim súkromným spoločnostiam sa naďalej pohybuje zhruba 6% pod minuloročnou úrovňou, rastie iba úverovanie súkromných podnikov v zahraničnom vlastníctve.

Negatívny tok úverov súkromným podnikom je podľa NBS spôsobený jednak nízkou investičnou aktivitou firiem, a jednak pretrvávajúcim opatrným prístupom bánk v neistom makroekonomickom prostredí.  

V kontraste s celoslovenskými štatistikami však vývoj na trhu SME vníma pozitívnejšie Slovenská sporiteľňa. Podľa Norberta Hovančáka, riaditeľa firemných centier SLSP, Slovenská sporiteľňa v súčasnosti zaznamenáva dvojnásobný počet žiadostí od malých a stredných podnikov ako v rovnakom období pred rokom, a od konca roku 2013 objem úverov pre SME vzrástol o 4%. Banka tiež vníma ako pozitívum fakt, že popri investičných úveroch  do rozvoja existujúcich aktivít je na trhu aktívny záujem aj o úvery pre začínajúce firmy poskytované na projektovej báze.

SLSP tiež eviduje zvýšenie ekonomického a finančného povedomia malých a stredných firiem a ich väčšiu ochotu akceptovať pri riešení financovania návrhy a odporúčania banky. Medzi bežné problémy v segmente SME patrí podľa Norberta Hovančáka  nevyhovujúca likvidita, t.j. časový nesúlad krytia dlhodobého majetku krátkodobými záväzkami, čo následne spôsobuje problémy s platobnou schopnosťou. Ďalším častým problémom menších firiem žiadajúcich o úver je nedostatočné krytie finančných potrieb vlastnými zdrojmi, keď sa firmy snažia získať 100% financovanie investície, pričom ich kapitálová vybavenosť nie je dostatočná.

V segmente veľkých podnikov zaznamenáva SLSP nárast aktivít v stavebnom sektore, ako aj v exportne orientovaných odvetviach.

Úrokové sadzby

Tuzemské podniky si počas prvých piatich mesiacov od domácich bánk požičiavali za priemernú úrokovú sadzbu 2,15%, pred rokom to bolo 2,32%. Úrokové miery pre SME však v januári až máji tohto roku vzrástli na 3,57% z 3,48% pred rokom. Prirážka v úrokových mierach pre SME (rozdiel oproti celkovému sektoru tuzemských nefinančných podnikov) predstavovala 1,42%, u investičných a prevádzkových úverov je však podstatne nižšia.

Úrokové miery pre nové úvery na nehnuteľnosti sú zhruba dvojnásobne vyššie, ako úrokové miery na prevádzkové úvery. SME si v posledných 12 mesiacoch požičiavali prevádzkové úvery v priemere o 0,79% a investičné úvery o 0,56% drahšie v porovnaní s celým sektorom tuzemských podnikov, u ostatných úverov predstavuje táto prirážka až 3,82%.

(Poznámka: medzi ostatné úvery sa zaraďujú napr. refinančné a konsolidačné úvery či eskontné úvery. Nie sú medzi nimi zaradené úvery z prečerpania bežného účtu, ktoré NBS v tejto štatistike nesleduje). 

Úrokové miery na malé úvery do 250 tis. EUR boli v posledných 12 mesiacoch v priemere o 1,75% vyššie ako sadzby pre úvery do 1 mil. EUR a až o 3,09% vyššie ako úvery nad 1 mil. EUR. Malé a stredné podniky si malé úvery požičiavali o 2,13% drahšie ako úvery nad 250 tis. EUR.  

Priemerná úroková sadzba z úverov z prečerpania bežného účtu sa počas prvých piatich mesiacov tohto roka pohybovala na úrovni 3,38%, v apríli a máji prekročila 3,40%, v období január až máj minulého roku dosahovala v priemere 2,96%. Úročenie kontokorentov zaznamenáva postupný nárast od začiatku roku 2013. 

V porovnaní s ostatnými krajinami patrili vlani úrokové sadzby na nové úvery na Slovensku medzi najnižšie v Eurozóne a pohybovali sa na úrovni jadra Eurozóny, iba sadzby na malé úvery do 250 tis. EUR typicky poskytované malým a stredným podnikom sa dostali nad medián Eurozóny. Čo sa týka sadzieb EURIBOR, v porovnaní s minulým rokom vzrástli o cca 0,1% krátkodobé jednomesačné sazdby.

Podrobné informácie o vývoji úverov a úrokových sadzieb nefinančným podnikom môžete nájsť tu.  

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: