Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Kurzové riziko a zabezpečovacie účtovníctvo

Cieľom spoločnosti pri zabezpečovaní kurzového rizika by mala byť v prvom rade ochrana plánovaného zisku a cashflow, a nie špekulácia s pohybom kurzu. Rovnako dôležité je vedieť, ako budú použité zabezpečovacie nástroje ovplyvňovať finančné výkazy spoločnosti.

Ciele pri zabezpečovaní kurzového rizika

Riadenie kurzového rizika neznamená podnikať špekulácie na menovom trhu s cieľom zarobiť. Jeho cieľom je ochrana spoločnosti pred  rizikom zmien kurzu zahraničnej meny v porovnaní s predpokladmi použitými pri plánovaní alebo uzatváraní transakcií a zmlúv s obchodnými partnermi a finančnými inštitúciami.

Spoločnosť preto musí dobre poznať a definovať, aké oblasti podnikania a aké aktíva/záväzky/budúce obchody podliehajú kurzovému riziku.

Otázky pre finančného riaditeľa:

  • Kvantifikácia kurzového rizika: aké sú moje aktíva/záväzky, obchody či budúce obchody, ktoré sú ovplyvnené zmenami kurzov cudzích mien?
  • Ako sa tieto transakcie správajú? Podliehajú sezónnosti alebo sú závislé napr. na konjunkturálnom vývoji alebo iných trhových faktoroch? Do akej miery je možné transakcie v cudzej mene spoľahlivo plánovať?
  • Aká je historická a očakávaná volatilita cudzích mien, v ktorých obchodujeme?

Cieľom pri riadení kurzového rizika je nielen ochraňovať peňažné toky spoločnosti, ale aj zabezpečiť stabilitu obchodného plánu a plánovaného zisku, t.j. plánovaných nákladov na nákup tovarov a služieb alebo tržieb z ich predaja v cudzej mene. Za týmto účelom spoločnosti často uzatvárajú termínované menové obchody (deriváty).

Význam zabezpečovacieho účtovníctva

Pri využívaní derivátov na zaisťovanie kurzového rizika je potrebné pochopiť, aký vplyv bude mať účtovanie týchto transakcií na finančné výkazy, t.j. ako môžu ohroziť dosiahnutie plánovaného zisku alebo pomerové finančné ukazovatele dohodnuté v úverových zmluvách s bankou.

Cieľom zabezpečovacieho účtovníctva (hedge accounting) je eliminovať fluktuáciu hospodárskeho výsledku, ktorú spôsobujú zisky a straty vznikajúce pri účtovaní derivátových obchodov (forwardov, opcií, swapov a pod.).

Zásadnou požiadavkou na vedenie zabezpečovacieho účtovníctva  je, že zmena reálnej hodnoty zabezpečovanej položky musí korelovať so zmenou reálnej hodnoty derivátu, ktorý slúži na jej zabezpečenie, t.j. spoločnosť musí preukázať, že cieľom uzatvorenia derivátového obchodu je ochrana podkladových transakcií, a nie špekulácia. Za efektívne zabezpečenie sa považuje také zabezpečenie, pri ktorom sa zmeny v reálnej hodnote zabezpečovanej položky a zmeny reálnej hodnoty derivátu pohybujú medzi 80% - 125%. V praxi to znamená, že nárast reálnej hodnoty zabezpečovanej položky o 100 jednotiek bude kompenzovaný poklesom reálnej hodnoty derivátu v rozmedzí 80-120 jednotiek, a teda výsledné zabezpečené cash-flow ostane nezmenené.

Ak však deriváty obsahujú rôzne pákové efekty, bariérové opcie, nesúlad medzi dátumom nastatia zabezpečovaného cash-flow a vysporiadaním derivátu, tak táto podmienka efektívneho zabezpečenia nemusíbyť splniteľná, a zmeny hodnoty derivátu sa prejavia okamžite vo výkaze ziskov a strát.

Otázky pre finančného riaditeľa:

  • Aké  mám znalosti o zabezpečovacom účtovníctve?
  • Je štruktúra zabezpečenia jednoduchá alebo zložitá?
  • Zvážil som konzultáciu s audítorom?

Nezabúdajte: deriváty sú komerčné produkty finančných inštitúcií, ktoré ponúkajú svojim klientom s cieľom zarobiť. Seriózna banka sa snaží pochopiť potreby klienta, odporučiť mu najvhodnejší produkt, a upozorniť ho na súvisiace riziká. Ak chcete deriváty využívať, mali by ste nielen poznať, ako fungujú a aký dopad môžu mať na váš cashflow, ale aj to, ako bude ich účtovanie vplývať na vaše finančné výkazy a dane.

Príkladom nesplnenia podmienok zabezpečovacieho účtovníctva môže byť derivátový obchod, ktorý obsahuje pákové efekty, ktoré v nepriaznivej súhre okolností multiplikujú negatívne dopady na spoločnosť.

Ak sa napríklad chce spoločnosť ochrániť proti posilneniu kurzu eura v súvislosti s kontraktom na budúci predaj jej výrobkov do Českej republiky, uzatvorí s bankou menový forward, v ktorom dohodne predaj 1 mil. CZK banke pri dohodnutom kurze 25,000 CZK/EUR. Zmluvné podmienky však obsahujú pákový efekt – ak trhový kurz ku dňu maturity transakcie poklesne pod 23,000 CZK/EUR, objem obchodu sa zdvojnásobuje na 2 mil. CZK. Pri uzatváraní forwardu sa tento pokles všeobecne neočakáva. 

Z dôvodu nepredvídanej politickej a ekonomickej nestability v Eurozóne však dôjde k výraznému oslabeniu eura pod úroveň 23,000  CZK/EUR. Aby spoločnosť splnila podmienky zmluvy, bude musieť na trhu kúpiť 1 mil. CZK pri nízkom trhovom kurze a predať banke pri dohodnutom vysokom forwardovom kurze, čím jej vznikne strata. Z dôvodu nesplnenia podmienok zabezpečovacieho účtovníctva sú tieto straty okamžite vykázané vo výkaze ziskov a strát.

V prípade otázok k článku alebo problematiky zabezpečovacieho účtovníctva môžete kontaktovať autora na e-mailovej adrese jbobocky@deloittece.com.

Na spoločnosť Deloitte sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: